Müügi- ja tagastustingimused

Üldised tingimused kehtivad veebikeskkonna SIP.ee klientide (edaspidi Klient) ja veebikeskkonna omaniku SIP SHOP OÜ (edaspidi Müüja) vahel kaupade-teenuste ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud. Lisaks käesolevatele Üldistele tingimustele reguleerivad Kliendi ja Müüja vahelisi suhteid Müüja hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.

Joogikoolituste- ja degustatsioonipakettidel on vanusepiirang: alates 18. eluaastast. Koolitustel ja degustatsioonidel osalejate vanust kontrollitakse kohapeal, palume seetõttu kaasa võtta pildiga isikuttõendav dokument ning esitada see teenindajale küsimise peale.

Müüja jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hindu ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel Müüja. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

Müüjal on õigus veebikeskkonna vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgmistel juhtudel:

  • koolituste või kursuste toimumise eeltingimuseks seatud minimaalne osavõtjate arv ei täitunud;
  • kauba või teenuse hinda või omadusi on veebilehel kuvatud valesti süsteemivea tõttu;
  • kui Klient ei vasta Müüja poolt kehtestatud tingimustele.
Kui Müüjal ei ole võimalik tellimust täita, võtab Müüja Klientga ühendust ning tagastab tasutud summa, kui Klient on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.

Müüja ja Klient soovivad kaubelda veebilehekülje SIP.ee kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. Müüja veebikeskkonnas tellimust vormistades ning makset sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud üldtingimustega ja on nendega nõus. Pangalinke vahendab Maksekeskus AS.

Müüja veebikeskkonna kaudu on võimalik osta vaid neid kaupu-teenuseid, millel on link “Lisa ostukorvi”. Hind ja saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui Klient on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutmist, rakendatakse tellimuse hetkel kehtinud hinda. Koha(d) koolitustele ja degusteerimistele vastava teenuse ostu korral kinnitab osalustasu ettemaksu kohene tasumine registreerumisel. Ülekande ebaõnnestumisel palume ühendust võtta aadressil sip@sip.ee

Kehtiva allahindluskoodi sisestamine registreerumisvormile asendab maksekorraldust. Müüja jätab endale õiguse osalustasu ettemaksuta või kehtiva kinkekaardi numbrita registreeringud kustutada.

Müüja vastutab Kliendi ees käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

Klient vastutab Müüja ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

Müüja ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kliendile teenuse osutamise aegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

Müüja ei kompenseeri Kliendile teenuse osutamise, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.

Müüja kasutab kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Müüja ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel. 

Panga ja Klient vaheline side on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. Panga ja Müüja vahel liikuv informatsioon on varustatud digitaalsete allkirjadega.

Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad klient ja Müüja Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka Müüja-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

 

MÜÜGILEPINGUST TAGANEMINE JA KAUBA/TEENUSE TAGASTAMINE. 

Tarbijal on õigus taganeda Müüja veebikeskkonna kaudu sõlmitud müügilepingust 14 (neljateist) päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise või teenuse puhul ostukinnituse kuupäevast.

Koolitused või degustatsioonid toimuvad kui registreerujaid on vähemalt 10 inimest. Kui minimaalne osalejate arv erineb tavapärasest, siis see tuuakse konkreetse teenuse kirjelduses välja eraldi.

Müüja jätab endale õiguse koolituse või degustatsiooni edasilükkamiseks või ärajätmiseks kui registreerujaid on alla nõutud minimaalse osalejate arvu. Seejuures antakse valikuvõimalus saada samadel tingimustel mõni muu samaväärne teenus või tagastatakse ettemaks.

Registreeringuid saab muuta minimaalselt 3 tööpäeva enne teenuse osutamise kuupäeva e-posti teel aadressil sip@sip.ee  Hilisem muutmine ei ole võimalik, sest vajalikud abimaterjalid varutakse eelnevalt vastavalt osalejate arvule. Registreeringu muutmise soovi korral tuleks koheselt edastada ka soovitav uus kuupäev valides vabade kohtadega samas hinnaklassis koolituste-degustreerimiste vahel.

Registreeritud teenusele selle toimumise ajal mitteilmumisel loetakse ettemaks, voucher, pilet või kinkekaart kasutatuks. Kasutamata kinkekaarte rahaks tagasi ei vahetata ning teostatud ettemaksu ei tagastata.

Kliendil on võimalik kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda.

Kui kaubale või teenusele on Müüja või tootja poolt antud müügigarantii, antakse Kliendile garantiitingimused kirjalikult koos kaubaga ja/või tehakse need kättesaadavaks elektrooniliselt Müüja veebikeskkonnas.

Tarbijal on õigus lepingutingimustele mittevastava teenuse puhul esitada Müüjale pretensioone 2 (kahe) tööpäeva jooksul alates teenuse osutamise kuupäevast. Hilisemate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peab Klient säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup või teenus on ostetud Müüja veebikeskkonnast. Ilma müüki tõendava dokumendita võib Müüja probleemi lahendamata jätta.

E-poest ostetud kaupadega seotud pretensioonid saab esitada e-posti aadressile: sip@sip.ee või SIP veini- ja õllepoes kohapeal, aadressil Telliskivi 62, 10412 Tallinn.

Teavet tellimuse kohta saab Klient: E-R 10-19 telefonil 6556262 või e-postiaadressil: sip@sip.ee

Kliendil on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Riiklik Tarbijakaitseamet aadressil Pronksi 12, Tallinn, 10117, e-post: info@tka.riik.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusalase kauba või teenuse väärtus on 20 või enam eurot.